Στην Ελλάδα, όπου ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 40% περίπου της παραγόμενης ενέργειας και το κτιριακό απόθεμα είναι από τα πιο ενεργειακά σπάταλα στην Ευρώπη, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) είναι πλέον υποχρεωτικός ο υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης ενός νέου κτιρίου (Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης) με βάση ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές, όπως επίσης και η καταγραφή της ενεργειακής ταυτότητας ενός υφιστάμενου κτιρίου (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης).