Στην Ελλάδα, όπου ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 40% περίπου της παραγόμενης ενέργειας και το κτιριακό απόθεμα είναι από τα πιο ενεργειακά σπάταλα στην Ευρώπη, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) είναι πλέον υποχρεωτικός ο υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης ενός νέου κτιρίου (Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης) με βάση ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές, όπως επίσης και η καταγραφή της ενεργειακής ταυτότητας ενός υφιστάμενου κτιρίου (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης).

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων

Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων γίνεται από ανεξάρτητους πιστοποιημένους εμπειρογνώμονες, που ονομάζονται Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι μετά τους απαραίτητους ελέγχους εκδίδουν το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου και προτείνουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης σε ένα κτίριο, σχηματίζεται σαφής εικόνα της κατάστασης του κτιρίου και προτείνονται μέτρα, τα οποία εφόσον εφαρμοστούν, θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, με άμεση συνέπεια το οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

E-shop